Oferta studiów - Kierunek Administracja

Studia I-go stopnia – trwają 3 lata (6 semestrów), kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - licencjata

Tryb niestacjonarny – zajęcia odbywają się w weekendy.

Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwenta do wypełniania funkcji urzędniczych w organach administracji rządowej i samorządowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.

Absolwent kierunku Administracja posiada wiedzę o organach władzy publicznej i organizacji aparatu tej władzy w państwie. Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie jej rolę w organizacji państwa i społeczeństwa. Interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne). Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla analizy poszczególnych problemów prawnych, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi i ich interpretowania, przygotowywania decyzji administracyjnych. a także rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych.