Świadczenia pomocy materialnej

Jednym z profitów na jakie mogą liczyć studenci naszej uczelni są stypendia.

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:
stypendium socjalnego;
stypendium dla osób niepełnosprawnych;
stypendium rektora;
stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.;
zapomogi.

🍀Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

🍀Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).
Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

🍀Stypendium rektora może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

🍀Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.
Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi
udziela kwestura w godzinach dyżuru
 tel.: 42 636 33 66
lub e-mail: stypendia@ws.cosinus.pl

  
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

(do każdego wniosku o przyznanie stypendium student dołącza załącznik nr 8 - oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów oraz załącznik nr 13)

 
Wymagane dokumenty do stypendium socjalnego na rok akademicki 2023/2024
Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów WSC COSINUS w Łodzi
 
 
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Komunikat nr 3
Komunikat nr 4

 

Zał. nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
Zał. nr 3 Wniosek o przyznanie zapomogi

Zał. nr 4 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Zał. nr 5 Oświadczenie członka rodziny studenta o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student składa wniosek o stypendium
 
Zał. nr 6 Wzór zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny 
 
Zał. nr 7 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego
 
Zał. nr 8 Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Zał. nr 9 Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej studenta 

Zał. nr 11 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zał. nr 12 Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  z żadnym z rodziców   


Zał. nr 13 Klauzula informacyjna  

Zał. nr 14 Wzór wnioski do OPS

Zał. nr 15 Oświadczenie

Zał. nr 16 

Prócz standardowych programów stypendialnych na uczelni czy też stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, warto szukać dodatkowych możliwości dofinansowania swojego kształcenia. Często bowiem oferowane są dodatkowe programy stypendialne, które mogą zapewnić studentowi wsparcie finansowe.

Gdzie szukać?

  • urzędy, urzędnicy miasta, powiatu, gminy, województwa – z którego pochodzisz oraz gdzie znajduje się uczelnia;
  • stowarzyszenia i fundacje związane z twoją uczelnią;
  • organizacje pozarządowe związane z dziedziną twoich studiów lub badań.

Szeroką bazę organizacji pozarządowych można odnaleźć na stronie www.ngo.pl .

Otrzymanie pieniędzy na naukę z jakiekolwiek programu stypendialnego wpisującego się podpunkty wymienione powyżej, nie jest uznawane za dochód w przypadku starań studenta o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
W ramach programu studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje:

  • opłatę za naukę (czesne do 3 000 zł),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (500 lub 800 zł),
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II: 
1)  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2)  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie studiów należy składać w samorządzie a nie oddziałach PFRON-u.

Studenci z Łodzi i okolic składają wnioski w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), 
Al. Piłsudskiego 133 D 
II piętro, pok. 214, 214a, 216, 216a,
 tel. 42-676-34-87 lub 691 300 349

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 149 
I piętro, pokój 18, 
tel. 42-637-72-45 wew. 118

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad

Stypendia

Wszystkie pytania dotyczące stypendiów/zapomóg proszę kierować na adres e-mail stypendia@ws.cosinus.pl
oraz do kwestury.