Rekrutacja 2024/2025

  Wymagane dokumenty należy dostarczyc osobiście do Rektoratu:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości.
 3. Trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35x45 mm).
 4. Ankietę osobową na formularzu, obowiązującym w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi  
 5. Kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia ( 85 zł ).
 6. Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej (22 zł ).
 7. Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie indeksu ( 4 zł ).
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających orzeczenie).

Opłaty można uiścić na konto Uczelni bądź w Rektoracie w trakcie składania dokumentów.

Numer konta:
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

 

  Wymagane dokumenty - cudzoziemcy:

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą osoby, którzy przedłożą dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz złożą następujące dokumenty:

Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Uczelni https://ws.cosinus.pl/Rekrutacja/Wymagane-dokumenty).

 1. Poświadczona przez pracownika Uczelni: kopia świadectwa dojrzałości / dyplomu IB / dyplomu EB lub oryginał innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty.
 2. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych).
 3. Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych).
 4. Zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (dokument wymagany jest dla świadectw uznanych w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty oraz może być wymagany dodatkowo dla świadectw uznanych z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej).
 5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (należy okazać oryginał do wglądu).
 7. dwie aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35x45 mm).
 8. Kopię dowodu wniesienia opłaty za: a) pierwszy semestr studiów, b) przeprowadzenie rekrutacji na studia, c) wydania indeksu, d) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej.
 9. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową.
 10. Kopia karty pobytu lub wizy, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu.
 11. Kopia Karty Polaka (jeśli dotyczy) - oryginał do wglądu.

 

W przypadku dokumentów ww. wydanych w innym języku niż polski, kandydat jest zobowiązany do złożenia tłumaczenia sporządzonego przez polskiego tłumacza przysięgłego (Lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.) albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku świadectw wydanych poza granicami Polski, które nie zawierają informacji o uprawnianiach do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w kraju w którego systemie edukacji zostało wydane, kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie zawierającego powyższe informacje. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.