Zasady zachowania prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod numerem 349, adres: ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź, NIP: 7272729747

Z Administratorem można się kontaktować: - pisemnie , na adres: Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi, adres: ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź, NIP: 7272729747, tel. 426363366
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres:dziekanat@ws.cosinus.pl.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków ustalonych odrębną umową
 2. realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;
 3. w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wyższą Szkoła COSINUS w Łodzi przetwarzają dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.