Studia

Wyższa Szkoła COSINUS oferuje kształcenie na poziomie studiów I stopnia.
Wyższe studia zawodowe trwają 3 lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program tego typu studiów jest tak konstruowany przez szkoły wyższe, aby student w ciągu 6 semestrów nauki mógł zdobyć zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.
Model studiów I stopnia jest powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych.

Wyższa Szkoła COSINUS zapewnia studentom zdobycie tytułu licencjata na kierunku studiów administracja (w trybie niestacjonarnym). Profesjonalna kadra wykładowców zapewnia naszym studentom wykształcenie na wysokim poziomie.

Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwenta do wypełniania funkcji urzędniczych w organach administracji rządowej i samorządowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.

Absolwent kierunku Administracja posiada wiedzę o organach władzy publicznej i organizacji aparatu tej władzy w państwie. Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie jej rolę w organizacji państwa i społeczeństwa. Interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne). Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla analizy poszczególnych problemów prawnych, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi i ich interpretowania, przygotowywania decyzji administracyjnych. a także rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych. W kształceniu na kierunku Administracja zwraca się również uwagę na nauki ekonomiczne i polityczne oraz na nabycie umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa niezbędnego w pracy urzędnika.

Kandydacie zapoznaj się z ofertą naszej Uczelni - Informator WSC