O uczelni

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi została utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-04-4001-16/08 z dnia 04 lipca 2008 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-07-4001-99/08 z dnia 15 lipca 2008 r., szkoła została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 198. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DSW-3-07-411-226/08 z dnia 15 lipca 2008 r.), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Senat uczelni oraz regulamin studiów (przyjęty uchwałą Senatu WSC).

1 października 2008 r. Uczelnia rozpoczęła pierwszy rok akademicki.

Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, konieczna stała się zmiana numerów rejestrowych wszystkich uczelni. Aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi to 349.