Studenci niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów licencjackich całkowicie bezpłatnie. Studenci Wyższej Szkoły COSINUS, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, korzystają z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz celowy, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ponadto środki PFRON są także przeznaczane na wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych (m. in. szkolenia i doskonalenie zawodowe). W zakresie kompetencji PFRON znajdują się konkretne działania, które mogą stać się szansą także dla Ciebie: www.pfron.org.pl/programy realizowane obecnie

Opisany wyżej system umożliwia bezpłatne studiowanie. Dział Stypendialny WS COSINUS pomoże Państwu załatwić wszelkie formalności związane z finansowaniem studiów.

Kontakt: (42) 636-33-66 wew. 18,  e-mail: stypendia@ws.cosinus.pl

 Studiując w WS COSINUS możecie Państwo skorzystać także z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

 Uczelnia dysponuje środkami na:
- stypendia socjalne,
- stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
- stypendia  dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi.

Kwoty stypendiów pozwalają na częściowe i/lub całkowite pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty. Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdują się tutaj.

Uczelnia zapewnia studentom niepełnosprawnym dostęp do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią im równe szanse na udział w procesie dydaktycznym, w stosunku do pełnosprawnych studentów. Macie Państwo możliwość skorzystania z: lup elektronicznych, syntezatora Ivona, skanera, urządzenia umożliwiającego rozpoznawanie tekstu i odczytywanie głosem, laptopów, tabletów, klawiatur Zoomtext, myszy smartnav, programów ułatwiających pracę z dokumentami (Finereader, ZoomText Magnifier, Magreader). Szczegółowe informacje u Kanclerza Uczelni.

Student, będący osobą niepełnosprawną ma prawo do (§ 8 Regulaminu Studiów)

1.Rektor podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji programu studiów przez studenta z niepełnosprawnością, uwzględniając stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów i dostosowuje zajęcia do jego indywidualnych potrzeb przez:

a) dostosowanie formy egzaminów i zaliczeń do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta,

b) umożliwienie studentowi niepełnosprawnemu korzystania podczas zajęć, egzaminów i zaliczeń z pomocy osób trzecich, w osobach tłumacza języka migowego lub asystenta dydaktycznego,

c) umożliwienie studentowi z niepełnosprawnością wykonywania, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, notatek z zajęć dla potrzeb własnych z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności, w szczególności z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

2. Formy wsparcia o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) są udzielane na wniosek studenta niepełnosprawnego przez Rektora.

Opiekun ds. Studentów Niepełnosprawnych :
prof. Anna Pikała

Uczelniany Zespół Poradniczo - Konsultacyjny:
prof. Anna Pikała
mgr Iwona Strojek

Zakres działania Uczelnianego Zespołu Poradniczo-Konsultacyjnego:

Zespół zapewnia pomoc i wsparcie studentom Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi będącym osobami niepełnosprawnymi. Pomoc ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów indywidualnych studentów będących osobami niepełnosprawnymi. Zespół zapewnia doraźną pomoc, w szczególności udzielając wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Dążąc do stworzenia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, uczelnia udostępnia im sprzęt oraz pomoce dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych:

  • programy powiększające ZoomText Magnifer PEN - powiększają i uwydatniają wszystko, co znajduje się na ekranie komputera,
  • programy powiększająco udźwiękawiające ZoomText Magreader PEN - powiększają, uwydatniają i czytają głosem syntetycznym wszystko, co znajduje się na ekranie komputera, są nieocenioną pomocą dla osób słabowidzących, które oprócz funkcji powiększania potrzebują wsparcia w postaci udźwiękowienia,
  • lupy elektroniczne i-Loview - niezwykle funkcjonalne lupy elektroniczne odznaczające się szerokim zakresem powiększenia,
  • interaktywne urządzenie AverLektor Lite - umożliwia rozpoznawanie tekstu i odczytywanie głosem syntetycznym Ivona, dodatkowo wyświetla czarnodruk w powiększeniu na podłączonym ekranie monitora lub notebooka,
  • program OCR Finereader 11 Pro - pozwala przekształcać zeskanowane dokumenty, pliki PDF i zdjęcia z aparatu cyfrowego do postaci umożliwiającej edycję i przeszukiwanie; zaawansowane funkcje rozpoznawania programu dają użytkownikowi możliwość uwolnienia danych zawartych w dokumentach i obrazach, równocześnie eliminując potrzebę ręcznego przepisywania i formatowania,
  • Syntezator Ivona w pakiecie rehabilitacyjnym - pakiet jest niezastąpioną pomocą dla osób niewidomych i niedowidzących aktywnie wykorzystujących komputer i Internet; jakość głosu syntezatora mowy Ivona jest porównywalna z mową ludzką, charakteryzuje go naturalna intonacja i zrozumiały głos,
  • klawiatury Zoomtext - klawiatury z powiększonymi i kontrastowymi opisami z dodatkowymi klawiszami , które umożliwiają wywołanie wszystkich ważniejszych funkcji ZoomTexta,
  • skaner Canon Lide 700 - pomysłowa trzykierunkowa konstrukcja skanera z wysuwaną podstawą umożliwia jego użycie w pozycji poziomej, pionowej i stojącej,
  • mysz SmartNav AT - nowa generacja myszki sterowanej za pomocą ruchu głowy; detektor wyczuwa mały punkt naklejony na czole lub okularach: gdy użytkownik rusza głową, kursor myszy przemieszcza się po całym ekranie.

Dyżur Opiekuna ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz dyżur Uczelnianego Zespołu Poradniczo - Konsultacyjnego: odbywa się w zależności od indywidualnych potrzeb studentów, po uzgodnieniu terminu w Dziekanacie Uczelni.