Organy uczelni

Organami jednoosobowymi uczelni są: Rektor, Dziekan (dziekani), Kanclerz.

Organem kolegialnym uczelni jest Senat.

Rektor dr Teresa Sokólska

Rektor kieruje działalnością naukowo - dydaktyczną Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rektor jest przełożonym pracowników i studentów. Jako zwierzchnik wszystkich studentów, rektor rozpatruje odwołania od decyzji dziekanów, podejmuje czynności określone w przepisach ustawy w zakresie dyscypliny i odpowiedzialności studentów, występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskami o uruchomienie w uczelni nowych kierunków, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, opracowuje organizację roku akademickiego, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni oraz nadzoruje administrację i gospodarkę Uczelni.      

 

Dziekan mgr Jakub Jasiński

Dziekan - kieruje Wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.

Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału, sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału, reprezentuje Wydział w senacie oraz przed innymi organami Uczelni, podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe, podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach studenckich, określa zakres obowiązków i kompetencji prodziekanów.

 

Kanclerz

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni.

Do jego kompetencji należy m. in. ustalanie zasad pobierania i wysokości opłat za naukę, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi, ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania, opracowanie planu finansowo – rzeczowego Uczelni i przedstawianie go do opinii Senatu.

Funkcję Kanclerza w Wyższej Szkole COSINUS pełni mgr Anna Wojtaszek-Rezler

Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni.

Do kompetencji Senatu należy m. in.:

  • ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni,
  • uchwalanie planów studiów i programów nauczania,
  • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  • uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
  • ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
  • ustalanie warunków i trybu rekrutacji na studia, zatwierdzanie tematyki prac dyplomowych,
  • zatwierdzanie planu rzeczowo – finansowego uczelni,
  • zatwierdzanie wzoru dyplomu uczelni.