Czesne

Wpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać: za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca przez kolejne 12 miesięcy pozostając studentem Uczelni lub do końca semestru rezygnując ze studiów na numer rachunku bankowego:

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002
Socjologia
21 1540 1245 2056 4805 9235 0003
Pedagogika
21 1540 1245 2056 4805 9235 0003

Uczelnia

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią niepubliczną, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w sektorze edukacji, pozyskanego w trakcie działalności sieci liceów i szkół policealnych Cosinus. Uczelnia specjalizuje się w zapewnieniu kształcenia na kierunku administracja w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na poziomie studiów licencjackich – nauka trwa 3 lata (sześć semestrów). Uczelnia działa na podstawie ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyższym'', do uregulowań której stosują się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

 INFORMATOR WS COSINUS  

   Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Staramy się, aby treści kształcenia, zgodne z obranymi specjalnościami, były jednocześnie dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, zaś współpracując z różnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi - oferujemy naszym studentom pomoc w organizacji praktyk zawodowych, które dają im nie tylko możliwość rozwoju, ale również przyczyniają się do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.