Czesne

Wpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać: za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca przez kolejne 12 miesięcy pozostając studentem Uczelni lub do końca semestru rezygnując ze studiów na numer rachunku bankowego:

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

Uczelnia

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią niepubliczną, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w sektorze edukacji, pozyskanego w trakcie działalności sieci liceów i szkół policealnych Cosinus. Uczelnia specjalizuje się w zapewnieniu kształcenia na kierunku administracja w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na poziomie studiów licencjackich – nauka trwa 3 lata (sześć semestrów).

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Staramy się, aby treści kształcenia, zgodne z obranymi specjalnościami, były jednocześnie dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, zaś współpracując z różnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi - oferujemy naszym studentom pomoc w organizacji praktyk zawodowych, które dają im nie tylko możliwość rozwoju, ale również przyczyniają się do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.