Harmonogram sesji egzaminacyjnej

SESJA EGZAMINACYJNA ODBYWA SIĘ W TERMINIE:

od 08.06.2024 r. do 30.06.2024 r.

SESJA POPRAWKOWA ODBYWA SIĘ W TERMINIE:

od 01.09.2024 r. do 15.09.2024 r.

 

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej  roku akademickiego 2023/2024   

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia ćwiczeń i do egzaminu z przedmiotu jest okazanie prowadzącemu przedmiot przed przystąpieniem do udziału w formie sprawdzania wiedzy karty okresowych osiągnięć studenta. Odmowa okazania karty okresowych osiągnięć studenta stanowi podstawę do odmowy dopuszczenia studenta do formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich obowiązkowych przedmiotów i studenckich praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów, w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.

W przypadku, gdy liczba nieusprawiedliwionych obecności studenta na ćwiczeniach jest na tyle znaczna, że nie pozwala na zaliczenie ćwiczeń, prowadzący przedmiot odmawia zaliczenia studentowi ćwiczeń.

Jeżeli student nie przystąpił do formy zaliczenia zajęć lub do egzaminu prowadzący zajęcia lub prowadzący przedmioty albo pracownik Dziekanatu wpisuje odpowiednio:

„nzal” – w przypadku nieprzystąpienia przez studenta do formy zaliczenia lub do egzaminu.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na pierwszym terminie zaliczenia lub na pierwszym terminie egzaminu powoduje utratę przez studenta pierwszego terminu zaliczenia lub egzaminu.

W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z zaliczenia zajęć dydaktycznych lub z egzaminu, studentowi przysługuje prawo odpowiednio do zaliczenia poprawkowego lub egzaminu poprawkowego.