Praktyki

Dyżury Koordynatora Praktyk mgr inż. Moniki Kacperskiej 
ul. Wólczańska 81 (Dziekanat), e-mail m.kacperska@ws.cosinus.pl

Opiekun Studenckich Praktyk na kierunku Administracja: mgr Dawid Rezler
 

Dokumenty dotyczące praktyk - do pobrania:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Podanie do Koordynatora i Opiekuna Praktyk

Zatwierdzenie miejsca odbywania praktyk (Załącznik nr 1) 
Porozumienie indywidualne (Załącznik  nr 2a)
Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk studenckich (Załącznik nr 4)
Zaświadczenie potwierdzające realizację pracy zawodowej jako praktyki (Załącznik nr 5)
Program praktyk Administracja semestry III, IV, V, VI (Załącznik nr 6)


Zgodnie z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych: „ po zakończeniu praktyk student składa w dziekanacie wypełniony dziennik praktyk wraz z potwierdzeniem ich odbycia i pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia praktyk”.  

Informacja dotycząca możliwości odbycia praktyki studenckiej
 Zgodnie z "Zaleceniami dotyczącymi praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 20015 r." przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 3 marca 2015 r. możecie Państwo skorzystać z możliwości odbycia praktyki studenckiej.

Na stronach www.bip.kprm.gov.pl/praktyki-studenckie-w-a/3059,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html  oraz www.oferty.praca.gov.pl  znajdziecie Państwo wykaz urzędów i jednostek,

w których organizuje się praktyki studenckie.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami z w/w stron internetowych.

Ponadto praktyki można realizować w następujących instytucjach:

1.Cosinus sp. z o.o. Łódź, ul. Wólczańska 81
2. ROV sp. z o.o.  Łódź, Wólczańska 81
3. Urząd Miasta w Łodzi, ul. Piotrkowska 104;kontakt: k.jarzebowski@uml.lodz. pl; tel. (42)272-63-59
4. Komenda Miejska Policji 90-114, ul. Sienkiewicza 28/30

Student ubiegający się o praktyki powinien złożyć komplet dokumentów stanowiący:

a) podanie z prośbą o przyjęcie na praktyki adresowane do Komendanta Miejskiego Policji- mł. insp. Piotr Beczkowski,zawierające dane personalne (imię, nazwisko, pesel, imię ojca, adres zameldowania,telefon, adres e-mail) oraz czas/okres odbywania praktyk z dokładnym określeniem terminu odbywania  praktyk oraz wymiaru godzinowego praktyki);
b) imienne skierowanie lub porozumienie wydane przez Uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni -Monika Kacperska-( w dwóch egzemplarzach);
c) harmonogram praktyk określający zakres merytoryczny wymagany do realizacji praktyk;
d) potwierdzenie posiadania zawartego ubezpieczenia NNW (do pobrania z dziekanatu).