Informacje

ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Zarządzeniem Rektora najpóźniej do:

 • 15 lipca 2023 r. (I termin)
 • 10 września 2023 r. (II termin)
 • 30 września 2023 r. (III ostateczny termin)

  Student składa w dziekanacie 3 egzemplarze pracy w formie papierowej: 
 •  1 egzemplarz drukowany dwustronnie, z wyjątkiem strony tytułowej, strony zawierającej oświadczenie promotora i autora eseju oraz spisu treści.
 • 2 egzemplarze drukowane jednostronnie
  Oprawa pracy powinna być miękka, a karty połączone w sposób trwały, uniemożliwiający ich wymianę.
 • elektroniczny zapis pracy na płycie CD w formacie MS Word lub PDF. Płyta powinna stanowić odzwierciedlenie wersji papierowej eseju.
  Płyta CD musi być podpisana markerem – nazwisko i imię oraz numer albumu, proszę umieszczać płytę w kopercie papierowej przewidzianej dla nośników CD/DVD .
  Na kopercie proszę wpisać – imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy dyplomowej.
  Nazwa pliku powinna zawierać: skrót nazwy uczelni, nazwisko i imię (np. WSC_Kowalski_Jan).

7 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa w Dziekanacie: 

 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z wszystkimi wymaganymi wpisami (w tym wpis z Praktyk).

Na uzasdniony wniosek studenta i zaopiniowany przez promotora, Rektor może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej na okres nie dłuższy niż dwa miesiące. Podanie zaopiniowane przez promotora należy złożyć do 20.09.2023 r. WZÓR 1

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie rektor podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Dokumenty do pobrania: 

WZÓR 1 - podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej  

Wzór strony tytułowej  i wzór oświadczenia promotora i autora pracy  

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad pisania i składania prac dyplomowych  

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2022/2023