Wymagane dokumenty

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się 10 czerwca 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą osoby, którzy przedłożą dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz złożą następujące dokumenty:

1. poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o studia

2. poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

3. trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35 mmx45 mm)

4. ankietę osobową na formularzu, obowiązującym w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi 

5. kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

6. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

7. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie indeksu

Opłaty można uiścić na konto Uczelni bądź w Dziekanacie w trakcie składania dokumentów.

Numer konta:
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców:

 1. paszport-do wglądu
 2. poświadczoną przez pracownika lub notarialnie kopię świadectwa albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o studia
 3. tłumaczenie sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wydanego w języku obcym.
 4. trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35 mm x 45mm)
 5. ankietę osobową 
 6. kopię dowodu wniesienia opłaty za: przeprowadzenie rekrutacji na studia-85 zł, wydanie legitymacji-22zł i wydanie indeksu-4zł (razem 111 zł)
 7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie kandydata o poziomie znajomości języka i o przystąpieniu do kursu języka polskiego organizowanego przez Uczelnię
 8. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
 9. kartę pobytu lub wizy - do wglądu, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Kartę Polaka (jeśli dotyczy) - do wglądu
 11. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi
 12. decezję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie doubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia