Wymagane dokumenty

Uprzejmie informujemy , że rekrutacja w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 została zakończona.

Jednocześnie informujemy, że następna rekrutacja na semestr zimowy  roku akademickiego 2018/2019 rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku.

 

Jak zostać studentem WSC?
Wstęp na studia jest wolny.

Kandydat na studia I stopnia zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1. Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

2. Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu). 

3. Trzy aktualne, podpisane fotografie (format zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

4. Kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).  

5. Podanie na obowiązującym kwestionariuszu WS COSINUS .

6. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy osób posiadających ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w teczce opisanej następująco:
- imię i nazwisko,
- kierunek studiów.

 

 Uchwała Senatu Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia

 Uchwała Senatu Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia cudzoziemców