Rekrutacja 2022/2023

Wymagane dokumenty należy dostarczyc osobiście do Rektoratu:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 2. świadectwo dojrzałości
 3. trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35x45 mm)
 4. ankietę osobową na formularzu, obowiązującym w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi  
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
 6. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej
 7. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie indeksu
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających orzeczenie)

Opłaty można uiścić na konto Uczelni bądź w Rektoracie w trakcie składania dokumentów.

Numer konta:
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

 

Wymagane dokumenty - cudzoziemcy

 1. kwestionariusz osobowy  
 2. kopia paszportu (strona ze zdjęciem) - oryginał do wglądu
 3. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego (Lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.) albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski
 4. kopię świadectwa dojrzałości wraz z suplementami zalegalizowany lub opatrzony apostille lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania - oryginał do wglądu
 5. decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa- kraje członkowskie UE, OECD, ESWH lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych- wydanych w Chinach, na Białorusi lub Ukrainie)
 6. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane
 7. dwie aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35x45 mm)
 8. kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, wydania indeksu i legitymacji
 9. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi
 10. kopia certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2
 11. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową
 12. kopia karty pobytu lub wizy, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu
 13. kopia Karty Polaka (jeśli dotyczy) - oryginał do wglądu

  W przypadku, gdy dokumenty są wydane w innym języku niż polski należy mieć tłumaczenie sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłęgo.