Wymagane dokumenty

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą osoby, którzy przedłożą dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz złożą następujące dokumenty:

1. poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o studia

2. poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

3. trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wymiary 35 mmx45 mm)

4. ankietę osobową na formularzu, obowiązującym w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi

5. kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

6. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

7. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie indeksu

Opłaty można uiścić na konto Uczelni bądź w Dziekanacie w trakcie składania dokumentów.

Numer konta:
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002