Studia

Wyższa Szkoła COSINUS oferuje kształcenie na poziomie studiów I stopnia.
Wyższe studia zawodowe trwają 3 lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program tego typu studiów jest tak konstruowany przez szkoły wyższe, aby student w ciągu 6 semestrów nauki mógł zdobyć zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.
Model studiów I stopnia jest powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych.

Wyższa Szkoła COSINUS zapewnia studentom zdobycie tytułu licencjata na kierunku studiów administracja (w trybie niestacjonarnym). Profesjonalna kadra wykładowców zapewnia naszym studentom wykształcenie na wysokim poziomie.

Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwenta do wypełniania funkcji urzędniczych w organach administracji rządowej i samorządowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.

Absolwent kierunku Administracja posiada wiedzę o organach władzy publicznej i organizacji aparatu tej władzy w państwie. Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie jej rolę w organizacji państwa i społeczeństwa. Interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne). Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla analizy poszczególnych problemów prawnych, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi i ich interpretowania, przygotowywania decyzji administracyjnych. a także rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych. W kształceniu na kierunku Administracja zwraca się również uwagę na nauki ekonomiczne i polityczne oraz na nabycie umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa niezbędnego w pracy urzędnika.

W ramach kierunku Administracja studenci wybierają jedną z proponowanych specjalności (specjalności realizowane są od 5 semestru studiów):

»  Administracja samorządowa
»  Praca i zabezpieczenia społeczne
»  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
»  Administracja finansów publicznych
»  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
»  Prawo i administracja dla przedsiębiorców 

SPECJALNOŚCI:

            Specjalność Administracja samorządowa - studia w ramach tej specjalności adresowane są do osób, które pragną w pełni profesjonalnie poznać strukturę organizacyjną administracji publicznej i zadania jednostek samorządowych. Studia pozwalają na doskonałą orientację w zagadnieniach gospodarki komunalnej i przestrzennej oraz sprawnego zarządzania instytucjami samorządu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostkach administracyjnych i gospodarczych samorządu terytorialnego,
 • urzędach gminy/miasta,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • jednostkach pomocniczych gminy (osiedlach, dzielnicach, sołectwach).

 

            Specjalność Praca i zabezpieczenia społeczne – jej celem jest prezentacja zasadniczych zagadnień instytucji zabezpieczenia społecznego oraz ochrony i rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, doktryny prawa oraz poglądów innych nauk. Student podejmujący naukę na tej specjalności uzyska podstawową wiedzę z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego jako zagadnienia interdyscyplinarnego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach pracy,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w ZUS-ie,
 • w KRUS-ie,
 • w dużych firmach ubezpieczeniowych,
 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej i innych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

       

            Specjalność Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - wiedza w zakresie tej specjalności pozwala na zapoznanie się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Program studiów prezentuje zróżnicowane zagadnienia ochrony państwa i obywateli, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami jednostki w stanach zagrożenia.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym,
 • w Policji,
 • w Państwowej Straży Pożarnej,
 • w straży gminnej (miejskiej),
 • w inspekcjach i strażach, np.: Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego.

 

            Specjalność Administracja finansów publicznych - celem specjalności jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Absolwent po ukończeniu studiów powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyką z zakresu administracji i finansów publicznych  oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach skarbowych,
 • w urzędach kontroli skarbowej,
 • w izbach skarbowych,
 • w regionalnej izbie obrachunkowej,
 • w oddziałach NIK.

 

            Specjalność Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę o problemach i specyfice funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Nauczą się jak profesjonalnie pomagać w pokonywaniu barier fizycznych, społecznych, psychicznych i administracyjnych. Będą również przygotowani do prowadzenia działalności samorządowej i administracyjnej w zakresie kształtowania postaw akceptacji społecznej wobec wszystkich grup niepełnosprawnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach pracy
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową
 • w Centrach Edukacji i aktywizacji Zawodowej
 • w innych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 

            Specjalność Prawo i administracja dla przedsiębiorców to spektrum wiedzy o najnowszych rozwiązaniach prawnych, szczególnie tych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowane w ramach specjalności treści programowe to połączenie nauk prawnych, nauk o administracji i zarządzaniu. Wśród analizowanych znajdą się w szczególności wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, prawa wekslowego i czekowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz procesu cywilnego. Podjęta zostanie również problematyka polubownego rozwiązywania sporów.

Absolwent specjalności Prawo i administracja dla przedsiębiorców może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą albo zajmować się sprawami z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości w instytucjach publicznych lub prywatnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w jednostkach administracyjnych każdego przedsiębiorstwa
 • we własnej firmie
 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych.