Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w Wyższej Szkole COSINUS  w Łodzi na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 została zakończona.
Jednocześnie informujemy, iż następna rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

 

 

Promocja dla studentów przenoszących się z innej uczelni!!!
 
Rozważasz zmianę uczelni? Zostań Studentem WSC!


Możliwe jest przeniesienie na semestr II lub IV, jeśli kierunek, z którego student chce się przenieść jest zgodny z kierunkiem administracja.
O przeniesienie do Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta na innej uczelni), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr.

Osoba, która otrzyma zgodę Dziekana na przeniesienie się uiszcza opłatę promocyjną w kwocie 229 zł miesięcznie.
Opłata obowiązuje przez cały okres kształcenia.

Podania o przeniesienie są przyjmowane do 24 lutego 2019 r.

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie należy złożyć w Dziekanacie podanie.
Do podania należy dołączyć potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie/wykaz przedmiotów zawierające informacje o:
zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiuje.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan. Określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student oraz ustala ewentualne przedmioty (różnice programowe), które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Dziekanat skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami:
dziekanat@ws.cosinus.pl
Tel.: 42 636-33-66

 

 

 

 

 

Zastanawiasz się nad wyborem Uczelni?

Chcesz podjąć studia I stopnia w systemie niestacjonarnym?

W Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi znajdziesz to czego szukasz!

Podejmij studia na kierunku administracja.

W ramach kierunku administracja proponujemy do wyboru specjalności:

  • administracja samorządowa
  • praca i zabezpieczenia społeczne
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • administracja finansów publicznych
  • integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  • prawo i administracja dla przedsiębiorców

 

 

 

E-learning

Rozpocznij studia z wykorzystaniem Internetu!!!

Uczelnia wprowadziła nauczanie e-learning, jako wspomaganie procesu dydaktyki. Tego rodzaju kształcenie doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. W naszej Uczelni większość wykładów będzie odbywała się w ten właśnie sposób, natomiast niektóre wykłady oraz wszystkie ćwiczenia będą przebiegały w tradycyjnej formie.

Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do materiałów wykładowych realizowanych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią podstawę do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia. Pobieranie materiałów wykładowych nie wiąże się z koniecznością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Można pracować na dowolnym komputerze używanym do przeglądania innych stron internetowych, przy użyciu dowolnej przeglądarki.

Główne korzyści dla studentów uczących się on-line:

» korzystanie z materiałów o każdej porze i w każdym miejscu,
» ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i   noclegiem,
» e-learning uczy systematyczności i samodyscypliny,
» just in time learning