Oferta studiów - Kierunek Administracja

 

Studia I-go stopnia – trwają 3 lata (6 semestrów), kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - licencjata

Tryb niestacjonarny – zajęcia odbywają się w weekendy.

Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwenta do wypełniania funkcji urzędniczych w organach administracji rządowej i samorządowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.

Absolwent kierunku Administracja posiada wiedzę o organach władzy publicznej i organizacji aparatu tej władzy w państwie. Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie jej rolę w organizacji państwa i społeczeństwa. Interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne). Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla analizy poszczególnych problemów prawnych, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi i ich interpretowania, przygotowywania decyzji administracyjnych. a także rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych.


Specjalności studiów (do wyboru) w ramach kierunku Administracja:

 • Administracja samorządowa
 • Praca i zabezpieczenia społeczne
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja finansów publicznych
 • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Prawo i administracja dla przedsiębiorców

 

Specjalność Administracja samorządowa - studia w ramach tej specjalności adresowane są do osób, które pragną w pełni profesjonalnie poznać strukturę organizacyjną administracji publicznej i zadania jednostek samorządowych. Studia pozwalają na doskonałą orientację w zagadnieniach gospodarki komunalnej i przestrzennej oraz sprawnego zarządzania instytucjami samorządu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostkach administracyjnych i gospodarczych samorządu terytorialnego,
 • urzędach gminy/miasta,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • jednostkach pomocniczych gminy (osiedlach, dzielnicach, sołectwach).

 

Specjalność Praca i zabezpieczenia społeczne – jej celem jest prezentacja zasadniczych zagadnień instytucji zabezpieczenia społecznego oraz ochrony i rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, doktryny prawa oraz poglądów innych nauk. Student podejmujący naukę na tej specjalności uzyska podstawową wiedzę z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego jako zagadnienia interdyscyplinarnego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach pracy,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w ZUS-ie,
 • w KRUS-ie,
 • w dużych firmach ubezpieczeniowych,
 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej i innych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Specjalność Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - wiedza w zakresie tej specjalności pozwala na zapoznanie się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Program studiów prezentuje zróżnicowane zagadnienia ochrony państwa i obywateli, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami jednostki w stanach zagrożenia.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym,
 • w Policji,
 • w Państwowej Straży Pożarnej,
 • w straży gminnej (miejskiej),
 • w inspekcjach i strażach, np.: Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego.

Specjalność Administracja finansów publicznych - celem specjalności jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Absolwent po ukończeniu studiów powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyką z zakresu administracji i finansów publicznych  oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach skarbowych,
 • w urzędach kontroli skarbowej,
 • w izbach skarbowych,
 • w regionalnej izbie obrachunkowej,
 • w oddziałach NIK.

Specjalność Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę o problemach i specyfice funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Nauczą się jak profesjonalnie pomagać w pokonywaniu barier fizycznych, społecznych, psychicznych i administracyjnych. Będą również przygotowani do prowadzenia działalności samorządowej i administracyjnej w zakresie kształtowania postaw akceptacji społecznej wobec wszystkich grup niepełnosprawnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w urzędach pracy
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową
 • w Centrach Edukacji i aktywizacji Zawodowej
 • w innych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Specjalność Prawo i administracja dla przedsiębiorców to spektrum wiedzy o najnowszych rozwiązaniach prawnych, szczególnie tych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowane w ramach specjalności treści programowe to połączenie nauk prawnych, nauk o administracji i zarządzaniu. Wśród analizowanych znajdą się w szczególności wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, prawa wekslowego
i czekowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz procesu cywilnego. Podjęta zostanie również problematyka polubownego rozwiązywania sporów.

Absolwent specjalności Prawo i administracja dla przedsiębiorców może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą albo zajmować się sprawami z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości w instytucjach publicznych lub prywatnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w jednostkach administracyjnych każdego przedsiębiorstwa
 • we własnej firmie
 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych.